אין כפל קופונים ומבצעים. ט.ל.ח

 

למעבר למדיניות משלוחים >>

 

תנאי השימוש באתר

 

1.תנאי שימוש - כללי 

1.1. אתר האינטרנט www.loveramics.co.il (להלן: "האתר") מופעל ע"י חברת קרמה פלוס סוכנויות קפה בע"מ (להלן: "החברה" ו/או "המפעילה"), ומשמש, בין היתר, לצורך רכישת מוצרים ושירותים שונים בתחום הקרמיקה המוצעים באתר מעת לעת ע"י החברה . ניתן לפנות אל המפעילה לפי הפרטים המצורפים בסוף תנאי השימוש.

1.2 יש לקרוא תנאים אלה היטב, שכן כל שימוש באתר, גלישה בו, צפייה או שימוש בתכניו מעידה על הסכמת ואישור הגולש לכל האמור בתנאי שימוש אלו במלואם. במקרה של אי הסכמה עם אחד מתנאי ההסכם, אין הגולש רשאי להמשיך לגלוש באתר זה או לעשות בו כל שימוש, לרבות רכישת שירותים ו/או מוצרים. 

1.3 תנאי שימוש אלה מהווים חוזה בין כל אדם ו/או גוף הנכנסים לאתר זה ו/או משתמשים בשירותיו, לבין המפעילה, על כל תנאיו, סעיפיו והקישורים שבו. כל שימוש באתר, בתכנים המוצגים בו ובקוד האתר כפוף לתנאי השימוש שלהלן, לרבות שימוש מרחוק באמצעות טכנולוגיית עזר, לרבות גלישה סלולרית, RSS או כל אמצעי טכנולוגי אחר.

1.4 תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון יחדי וזכר לצרכי נוחות בלבד, אך הם מכוונים לזכר ולנקבה וכן לרבים, על פי הנסיבות והעניין.

תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, אינן מחייבות את המפעילה לכל דבר ועניין.

1.5 אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיביו ו/או בהרכבם של המוצרים המופיעים באתר ובכל מקרה יש לקרוא את רשימת המרכיבים המופיעה על גבי המוצר וכן את האזהרות המופיעות, ככל שישנן, טרם שימוש במוצר.

 

2.בתנאי שימוש אלו, למונחים הבאים תהיה המשמעות המצוינת:

2.1 "תקנון" או "תנאי שימוש" - הסכם זה שבין הגולש לבין המפעילה וכן מדיניות הפרטיות, אליה מופנה הגולש במסגרת הסכם זה.

2.2. "תכנים" - כל תוכן המופיע באתר או המרכיב את האתר, לרבות ומבלי למצות טקסט, תמונה, אנימציה, קוד מקור, עיצוב, אלמנטים גרפיים, רכיבים אינטראקטיביים.

2.3 "משתמש" - כל אדם אשר גולש באתר או בתוכן מתכניו לצורך חיפוש, איתור, רכישה ו/או שימוש בשירותים כולם או חלקם.

שימוש אישי – השירותים והמוצרים באתר זה הינם לשימוש אישי ופרטי, שאינו מסחרי בלבד. למפעילה הזכות הבלעדית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לקבוע מהו שימוש אישי ופרטי ומהו שימוש מסחרי ו/או שימוש שאינו סביר. במקרה זה רשאית המפעילה, על פי שיקולה הבלעדי שלא לאשר את ההזמנה ולא לגבות כסף עבורה.

 

 1. שינויים ועדכונים

3.1 המפעילה שומרת על זכותה הבלעדית לשנות, לעדכן או להפסיק את השירות הניתן באמצעות אתר זה (כולו או חלקו) ו/או מוצר הנמכר במסגרתו וזו ללא הודעה מראש.

3.2 במקרה של שינוי או הפסקת שירות ו/או מוצר במסגרת האתר, או איזה מהם, המפעילה לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן מכל מין וסוג שהוא.

3.3 החברה שומרת על זכותה לבטל ו/או שלא ליתן למשתמש כלשהו את הזכות לקבל מוצר ו/או שירות באתר, ללא כל צורך בהנמקה מראש ובלבד שניתנה למשתמש הודעה מתאימה וניתנה לו האפשרות לשכנע את המפעילה שלא לבטל זכות זו. החלטת המפעילה תהיה סופית.

3.4 במקרה של שינוי התקנון, מועד השינוי יהיה באופן מידי וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר פרסום התקנון המעודכן תהיה כפופה לו.

3.5 המפעיל שומר על זכותו לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מראש. הנוסח המעודכן של תנאי השימוש יופיע בדף זה, ונוסחם העדכני ביותר של תנאי השימוש הוא הגובר.

 

 1. השימוש באתר

 

4.1 השימוש באתר הינו ללא תשלום, כאשר יתכנו באתר פרסומים של צדדים שלישיים.

4.2 השימוש בשירותי האתר מוגבלים לגולשים מעל גיל 18. בעצם הגלישה לאתר מצהיר המשתמש כי גילו מעל גיל 18 וכי השימוש באתר מותר לו על-פי כל דין.

4.3 במידה והמשתמש מתחת לגיל 18 ו/או בחסות אפוטרופוס נדרש אישור מראש של אפוטרופוס, ובכל מקרה שימשו באתר ייחשב ככזה שקיבל את האישור.

4.4 כל משתמש אשר מעוניין לבצע הזמנה, בין אם הוא אדם פרטי או תאגיד חייב להיות בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי בתוקף ובעל כתובת דואר אלקטרוני בה הוא עושה שימוש שוטף.

4.5 כל משתמש שהינו תאגיד חייב להיות רשום כדין על פי חוקי המדיה שבה הוא פועל, בין אם הוא בישראל ובין אם מחוצה לה

4.6 השימוש באתר מוצע למשתמש בכפוף להסכמתו לכל האמור בתנאי השימוש. האתר מוצע למשתמש, כפי שהוא (AS-IS) וכפוף לשינויים לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, מעת לעת וללא הודעה מראש.

4.7 הגם שהמפעילה עושה כל שביכולתה שהתוכן המופיע באתר יהיה עדכני, נכון ומדויק, ייתכנו מקרים שבהם התוכן לא יהיה שלם ו/או נכון או מדויק ו/או יהיו טעויות טכניות. מובהר כי במקרה זה החברה אינה אחראית לאי הדיוקים ו/או טעויות אשר קרו בתוכן.

4.8 המפעילה שבה ומבהירה שהתוכן באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה כל המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר, ועל כן כל משתמש מצהיר ומסכים שכל הסתמכות על הצהרות, הבעת עמדה, עצות או כל תוכן אחר נעשה על ידי המשתמש לפי שיקול דעתו הבלעדי ובאחריותו.

4.9 כל תמונות המוצרים הינן לתיאור בלבד ועל מנת לדמות למשתמש את המוצר בצורה האפשרית הנכונה הקרובה והטובה ביותר. בהתאם תיתכן טעות ו/או שגיאה בתום לב אם בתמונה ו/או בתיאור מוצר ספציפי ומשתמש אשר שם לב לשגיאות שכאלו מתבקש לפנות ולהודיע למפעילה על מנת שתתקן את הטעות.

4.10 בעצם הגלישה לאתר מסכים המשתמש כי המפעילה ו/או מי מטעמה ייעשה שימוש בפרטים אשר ימסרו על ידי המשתמש, בין היתר, אך לא רק, לצרכי משלוח עדכונים, הודעות, פרסומים, מידע שיווקי וכיו"ב במדיה אלקטרונית ו/או אחרת (לרבות, אך לא רק, הודעות SMS, MMS, WAP, דואר אלקטרוני וכו'). בכל עת, יכול המשתמש לפנות למפעילה בכתב לכתובת הדוא"ל: info@loveramics.co.il בבקשה להסירו מרשימת התפוצה למידע. מידע הדרוש למפעילה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצע המשתמש באתר - יוסיף להישמר אצל המפעילה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות משתמש.

4.11 כמו כן, המשתמש מצהיר ומתחייב כי לא יעשה כל שימוש שיפגע באבטחה ו/או בשלמות מערכותיה של המפעילה, לרבות העמסה או הכבדה על שרתי המפעילה בכל צורה שהיא.

 

 1. רישום לאתר 

5.1 ההרשמה לאתר תתבצע באחת מן הדרכים הבאות:

5.1.1 באמצעות יצירת חשבון באמצעות הדואר אלקטרוני והשארת פרטים רלוונטיים

5.1.2 סימון כפתור אישור תנאי האתר בסיום ההרשמה יהווה אישור לקבלת תנאי השימוש.

5.2 יובהר בזאת כי ההרשמה היא תנאי מחייב להמשך ביצוע פעולות באתר.

 

 1. רכישה ותשלום

6.1 המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ.

המחיר הקובע לצורך השלמת הרכישה, על פיהם ייגבה סכום הרכישה, הינו מחיר שיופיע על מוצר ספציפי במסגרת ההזמנה וכפי שמופיע באתר החברה.

6.2 מובהר כי החברה תהא רשאית לעדכן ולשנות את מחירי המוצרים מפעם לפעם וללא כל קשר למועד ביצוע ההזמנה ו/או הביקור באתר. מובהר כי ייתכנו מקרים בהם המחיר ישתנה במסגרת הזמן בין סימן המוצר לסל המוצרים הנרכש לבין מועד התשלום ובמקרה זה מחיר המוצר במועד התשלום הוא הקובע.

6.3 התשלום יתבצע לאחר סיום הקניה ומעבר של המשתמש אל מסכי סיום העסקה והתשלום.

6.4 חיוב המשתמש יתבצע דרך אתר של צד שלישי, היינו חברת הסליקה והוא ישולם באמצעות כרטיס אשראי על ידי ספק הסליקה, באמצעות Google Pay, באמצעות Apple Pay או על ידי חשבון PayPal (שירות סליקה המאבטח תשלומים באמצעות האינטרנט). האתר אינו מהווה צד לכל הסכם בין המשתמש לבין PayPal או לחברת האשראי ואינו אחראי לכל שימוש של המשתמש ב-PayPal או סולק כרטיס אשראי באמצעות חברת האשראי.

6.5 במקרה בו חברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיו של המשתמש, תבוטל ההזמנה והמשתמש יחויב בדמי ביטול.

6.6 רכישה באתר מחייבת רישום לאתר ומסיר פרטים אישיים בסיסיים כנדרש במסכים הרלוונטיים העוסקים בהרשמה. במסגרת ההרשמה תתבקשו לבחור שם משתמש וסיסמא ולמסור את הפרטים האישיים הרלוונטיים כגון: שם, כתובת, דוא"ל מספר טלפון וכן כל פרט אחר אשר נדרש למוסרו. המשתמש מתחייב למסור את הפרטים הנכונים ואי מסירת פרטים מלאים ו/או נכונים יכול להוביל לפגיעה בקבלת השירות ו/או המוצר ועד למניעת אפשרות לספק את השירות או המוצר על ידי המפעילה.

6.7 המפעילה מבהירה כי מסירת פרטים כוזבים יכולה להוות עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין ועל כן מי שמוסר פרטים כוזבים ו/או מתחזה לאחר יכול להיות צפוי להליכים משפטיים פלילים ו/או אזרחיים בגין ההתחזות ו/או מסירת פרטים אישיים כוזבים ו/או נזק שנגרם למפעילה ו/או לצד שלישי אחר כתוצאה מכך

 

7. מועדי אספקה

7.1 אספקת המוצרים שהוזמנו תתבצע אך ורק בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום על ידי חברת האשראי ו/או PayPal לפי העניין.

7.2 אספקת המוצרים בישראל תתבצע בתוך 7 ימי עסקים ממועד קבלת אישור הגוף הסולק לתשלום בין המוצרים ולחו"ל בתוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת אישור הגוף הסולק.

7.3 המפעילה מאפשרת למשתמש להגיע ולבצע איסוף עצמי בהתאם לכתובות המופיעות באתר, או, לבחור במשלוח. מובהר כי אפשרויות המשלוח השונות סדרן והזמנים המופיעים בהם הינם בהתאם לאזורי חלוקה שונים ובהתאם המחירים משתנים בין דרכי המשלוח השונות וטווח הזמנים של כל משלוח. מובהר כי בחלק מהאזורים ניתן לקבל משלוח באותו היום והכל בכפוף למצב ולזמניות ולכתובת המגורים.

7.4 לכל סוג משלוח יש עלות ומחיר שונה. עלות זו תופיע בבירור, המשתמש יידרש לאשר סוג המשלוח/תשלום ומחיר המשלוח יפורט בשורה נפרדת בחשבונית אשר תופק לו עבור התשלום.

7.5 מובהר כי אספקת המוצרים שהוזמנו על ידי המשתמש אפשרית אך ורק אם אין מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור ובמידה שלא יסופק המוצר יזוכה המשתמש בסכום הרלוונטי בהתאם לאמצעי התשלום האמור, ולמשתמש לא תהיה כל עילה מכל מין וסוג כנגד המפעילה בגין אי אספקת המוצר הספציפי וזיכוי חשבונו, כאמור לעיל.

7.6 בכל מקרה, המשתמש מצהיר כי איחור באספקה של עד 10 ימי עסקים לא ייחשב כאי עמידה של המפעילה בתנאי האספקה ובכל מקרה לא יפטור את המשתמש מחובתו לשלם לחברה את דמי המשלוח ו/או יקים עילה אחרת כנגד המפעילה.

7.7 לעיתים המפעילה תידרש להשתמש בחברת שליחויות חיצונית, שתהיה אחראית על אספקת והובלת המוצר עד לבית המשתמש. המפעילה תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במהירות האפשרית, אך במקרים אלו לא תהיה למפעילה אפשרות להתחייב למספר ימים ספציפי לאספקת המוצר.

7.8 בכל מקרה כל המועדים המופעים בעסקה הספציפית ו/או באתר הינם ימי עסקים ואינם כוללי ימי סוף שבוע (שישי-שבת), ערבי חג וימי חג.

7.9 בכל מקרה בו תעשה המפעילה שימוש בחברת שליחויות חיצונית התקנון של חברת השליחויות באמצעותו תבוצע ההובבלה תחול על אותה עסקה ספציפית ויחייב את המשתמש.

 

8. ביטולים והחזרת מוצרים על ידי המשתמש

8.1 באחריות המשתמש לבדוק את תכולה ההזמנה עם קבלתה ולוודאי כי המוצרים שסופקו לו הינם בהתאם להזמנה שביצע באתר. בהתאם באחריות המשתמש להיות נוכח במעמד המסירה.

8.2 ככל שהמשתמש מורה למפעילה ו/או למי מטעמה ו/או לחברת השליחות להשאיר את המוצר במקום כלשהו למעט לידיו, תחול עליו האחריות המלאה ובכל מקרה המפעילה לא תהא חייבת ולא תהא אחרית לכל חוסר ו/או אי התאמה.

8.3 בכל מקרה ומתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים שסופקו למשתמש, עליו להודיע לכך למפעילה באמצעות טלפון מספר 1-700-702-141 ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת info@loveramics.co.il ו/או למרכז הלוגיסטי של החברה הנמצא בכתובת הירמוך 1, יבנה וזאת לא יאוחר מ- 24 שעות ממועד מסירת המוצרים לידיו. המפעילה מתחייבת לתאם אם המשתמש את החלפת ו/או החזרת המוצרים על פי כל דין ומדיניות החברה בתוך לא יאוחר מ- 24 שעות ממועד קבלת הפניה והחלוקה ככל שתהיה, תהיה בהתאם למועדים של חברת החלוקה.

8.4 זכות ביטול ההזמנה ו/או החזרת המוצרים תהיה כפופה לדינים הרלוונטיים לרבות לרבות חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981, תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"ה - 2010, הוראות חוק המכר, התשכ"ח - 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו - 1986, ובכפוף למדיניות החברה כפי שתהא מעת לעת. בכל מקרה מובהר כי מדיניות החברה הינה בהתאם לכל דין.

8.5 כאשר מדובר ברכישה של מוצר חשמלי רשאי המשתמש לבטל את העסקה ממועד עריכתה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר החשמלי או מיום קבלת מסמך הכולל פרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר.

8.6 ברכישה רשאי המשתמש לבטל עסקה בתוך 14 ימים מיום העסקה או מיום קבלת המסמך הכולל פרטים מנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, ובתנאי שהביטול ייעשה לפחות 2 ימי עבודה קודם למועד בו השירות אמור להינתן.

8.7 במידה והעסקה נעשית על ידי משתמש שהינו אדם עם מוגבלויות, אזרח ותיק או עולה חדש הוא רשאי לבטל עסקה בתוך 4 חודשים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך הכולל פרטים מנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר ובתנאי שההתקשרות כללה סוג של שיחה בין עוסק לצרכן. לעניין זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית נכללת בהגדרת "שיחה".

8.8 במידה והעסקה הינה של קפה, תה ו/או מוצרי מזון אחרים שכבר נארזו והועברו לצור ביצוע משלוח, העסקה לא תהא אפשרית לביטול, ובכל מקרה ביטל ההזמנה טרם מועד המסירה יהיה בכפוף לתשלום דמי משלוח ודמי ביטול. האמור אינו גורע מהוראות חוק הגנת הצרכן המפורט בסעיף 8.4 לעיל (ביטול עסקה).

8.9 במקרה של ביטול תפעל המפעילה בהתאם להוראות החוק לצורך השבת הסכום במועדים הקבועים בחוק, ובהתאם לשיעור דמי הביטול הקבועים בחוק (5% מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם). אם המדובר בביטול עקב פגם במוצר, המשתמש לא יחויב בדמי ביטול.

8.10 ביטול העסקה על ידי המשתמש כפוף להחזרת המוצר, בנסיבות העניין, באריזתו המקורית.

8.11 יצויין, כי בהתאם לחוק עסקה שבוצע באמצעות האתר ו/או טלפון ניתנת לביטול ככל שאריזת המוצר לא נפתחה והמוצר שלם ותקין, ובהתאם לחוק הגנת הצרכן באשר למועדי הביטול וניכוי דמי הביטול הקבועים בחוק.

 

 1. ביטול הזמנה על ידי המפעילה

 

9.1 המפעילה תהא רשאית לבטל את ההזמנה ו/או הרכישה בתנאים המנויים להלן מבלי שלמשתמש תהא עילה כלשהי כנגדה:

9.1.1 בכל מקרה של תקלה בתקשורת אשר גרמה לשיבוש בביצוע ההזמנה;

9.1.2 במקרה בו יסתבר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו;

9.1.3 במקרה של כח עליון המונע את ביצוע ההזמנה באתר;

9.1.4 במקרה בו יסתבר לחברה שהפרטים אשר הועברו על ידי המשתמש בהזמנה הינם שגויים מכל סיבה שהיא;

9.1.5 במקרה וחברת האשראי ו/או חברת הסליקה ו/או PayPal סירבו לאשר את פרטי עסקת האשראי במסגרת הרכישה;

9.1.6 במקרה שנפלה טעות באתר ו/או בהליך ההזמנה ו/או בתיאור המוצר ו/או במחירו. 

9.2 בכל מקרה המפורט לעיל, המפעילה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתחוב באחריות כלשהי כלפי המשתמש, לקיים את ההזמנה כפי שהיא הוזמנה או תוך ביצוע תיקון למרות הליקוי ו/או השגיאה ו/או אי ההתאמה שנפלה בה. כן יכולה המפעילה ליצור קשר טלפוני עם המשתמש ולנסות להשלים את העסקה בדרכי חיוב אחרות

9.3 הודעה על הביטול ו/או שינוי תימסר למשתמש באחד הפרטים אשר מסר באת ההרשמה לאתר המפעילה.

 

 1. סריקת רובוטים (ROBOTS)

10.1 סריקת רובוטים (robots, crawlers, spiders) של תכני האתר מותרת אך ורק עבור רובוטים של חברות מנועי החיפוש, ואך ורק למטרת הוספת האתר לאינדקס מנועי החיפוש. חל איסור על שימוש ברובוטים לסרוק את תוכן האתר לכל מטרה אחרת, לרבות סריקה על-ידי גורמים שאינם חברות מנועי החיפוש. איסור זה חל על חברות אם, חברות בת וחברות אחות של חברות החיפוש הגדולות.

 

 1. קניין רוחני

11.1 למעט היכן שיצוין אחרת, בכל הקשור באתר, כל הזכויות (לרבות זכויות הקניין הרוחני) שמורות למפעילה. מבלי למצות, הזכויות שמורות בכל הקשור בכל רכיבי האתר, לרבות התוכן, העיצוב, העריכה, כותרות, טקסטים, מוסיקה, מנגינה, רכבי אודיו ואפקטים, תמונות (מלבד תמונות אשר זכויות היוצרים בהן שייכות לגורמים אחרים), גרפיקה, עימוד, אלמנטים עיצובים, קישורים וקוד המקור. למען הסר ספק יובהר כי השימוש באתר אינו מקנה למשתמש (לרבות למפרסם בו) כל זכות שהיא.

11.2 נאסר במפורש להעתיק כל חלק שהוא מן האתר לכל מטרה שהיא ובכל צורה שהיא, טכנולוגית ואחרת. איסור זה כולל איסור על העתקת כותרות, טקסטים, מוסיקה, מנגינה, רכבי אודיו ואפקטים, תמונות, גרפיקה, עימוד, אלמנטים עיצובים, קישורים וקוד המקור.

11.3 חל איסור מפורש על שימוש ברובוטים או כל אמצעי אחר, טכנולוגי ושאינו טכנולוגי, על מנת להעתיק, לסרוק, או לייצר עותק חלקי או שלם של המידע המופיע באתר.

11.4 חל איסור מפורש לבצע בתוכן או בכל חלק מהאתר כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לתוכן המוגן לרבות הצגת כל חלק מהתוכן.

11.5 חל איסור מפורש על שליחה מרובה של מיילים, מכל סוג שהוא ולכל מטרה שהיא, ב"תפוצת נאטו".

 

 1. פרסומים, קישורים ואתרים של צדדים שלישיים

12.1 כל הפרסומים באתר עצמו וכן והמאמרים והקישורים המובאים באתר אל אתרים של צדדים שלישיים, מובאים לידיעה בלבד וכמו שהם. אין למפעילה כל אחריות לגבי כל אתר או תוכן אחר של כל צד שלישי. כמו כן, אין למפעילה כל אחריות כי האתרים האחרים זמינים או מאובטחים כנדרש. משתמש אשר בוחר לעבור דרך הקישורים באתר לאתרים של צדדים שלישיים, עושה זאת על אחריות בלבד, והוא מסכים ומודיע מראש כי אין לו ולא יהיו לו כל טענות כלפי המפעילה.

12.2 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין המפעילה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר נשוא תנאי שימוש אלו, אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והמפעילה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המפעילה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש ו/או לרכושו כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם הגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

12.3 המפעילה ממליצה למשתמש לקרוא היטב את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות טרם כניסה לאותו אתר של צד שלישי וביצוע פעולות בו.

12.4 מובהר כי באתר מופיעות לעיתים חוברות ו/או הוראות ו/או מידע הקשור ביחס למוצר שמקורו בצד שלישי כגון יצרן ו/או יבואן ו/או ספק שירות לרבות חוברות הפעלות, הוראות שימוש, נתונים עובדתיים וטכניים וכדומה. מובהר בזאת כי למפעילה אין כל אחריות לגבי כל מידע כזה שנמסר על ידי צד שלישי.

 

 1. תוכן גולשים ותגובות

13.1 המפעילה עשויה להעמיד לרשות המשתמשים שירותי קבוצות דיון (להלן: "פורומים"),

13.2 המאפשרים לגולשים לשוחח בנושאים שונים. למען הסר ספק, המפעילה אינה מחויבת להפעיל שירות זה וכן תהא רשאית להגביל את השימוש בו לכלל המשתמשים או לחלקם, מכל סיבה שהיא. 

13.3 למנהל הפורומים יש סמכויות ניהול מיוחדות והוא רשאי (במקביל להרשאת המפעילה) בין היתר, להגביל את אפשרויות הכניסה לפורום וכן להרחיק ממנו משתמשים. כמו כן, לעיתים יפרסם המנהל כללי התנהגות החשובים לו באופן מיוחד בפורום. ככל שהוראות אלו סותרות את הוראות תנאי השימוש, יגבר האחרון.

13.4 ככל שניתן יהיה באתר להוסיף תוכן משתמשים, בין אם כתגובות, טוקבקים, מודעות, פרסומות, או בכל צורה אחרת שהיא (להלן" "תוכן משתמש"), מובהר בזאת כי כל משתמש המוסיף תוכן עושה זאת על אחריותו שלו בלבד.

13.4 לגבי התכנים האמורים בסעיף 13.3 לעיל, ולגביהם בלבד, המפעילה אינו טוענת לבעלות עליהם ובהתאם מתחייב המשתמש: 

13.4.1 שלא להעלות כל תוכן שאין בידו את מלוא הזכויות ו/או ההסכמות הנדרשות לשם הצגתו באתר ובאחריות המשתמש לדאוג שהעלאת ו/או השימוש בתוכן הגולש כאמור אינו עומדת בניגוד להוראות הדין.

13.4.2 שלא להעלות לאתר ו/או לא לשלב בשירותים כל תוכן אשר הינו פוגעני, דיבתי,

13.4.3 פורנוגרפי או עלול לפגוע ברגשותיהם ו/או בזכויותיהם של כל אדם ו/או גורם שהוא.

13.5 המפעילה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית בשום צורה ו/או אופן לכל כל אבדן, נזק ישיר ו/או עקיף (לרבות נזק גוף), הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות וכיו"ב, אשר עשויים להיגרם למשתמש ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מתוכן משתמש אשר יעלה לאתר.

13.6 בעצם העלאת תוכן משתמש לאתר, מעניק המשתמש למפעילה ו/או למי מטעמה רישיון לא מוגבל וללא תמורה להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בציבור, לבצע בציבור, להעמיד לרשות הציבור, לשכפל, לערוך, לתרגם, ליצור נגזרות ולשנות את עיצוב תוכן המשתמש; את הרשות לפרסם את שם המשתמש בקשר לתוכן; ואת הזכות להעניק רישיון משנה לשימוש בתוכן המשתמש לכל צד שלישי, הכול באופן בלתי חוזר, ללא תשלום תמלוגים, בכל העולם, ולתמיד. בהקשר זה מסכים המשתמש שלא לנקוט בצעדים כנגד המפעילה ו/או מי מטעמה, מכל מין וסוג שהוא ולוותר על כל זכויות הפרטיות ו/או הפרסום באופן בלתי חוזר.

13.7 המפעילה רשאית לפקח על תכני המשתמשים ולנטר אותם, אך גם אם תעשה זאת, לא יהא בכך כדי להקים אחריות ו/או חבות של המפעילה בכל האמור ו/או הנוגע לתוכן המשתמש ו/או לכל תוצאה אשר עשויה לקרות ו/או תקרה בפועל כתוצאה מהסתמכות עליו, השימוש בו ו/או הצפייה בו.

13.8 מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל ולהלן, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לערוך, לחסום, לשנות, להסיר תוכן משתמש אשר יימצא על פי שיקול דעתה הבלעדי, פוגעים ו/או מפרי זכויות (בעקבות פניה של צד שלישי או מסיבה אחרת) ו/או מפרים תנאי תקנון זה ו/או מכל סיבה אחרת. אין באמור כדי להטיל על המפעילה אחריות כלשהי בקשר עם תוכן משתמש אשר הוסר מהאתר ו/או לא הועלה לאתר ו/או שונה ו/או נערך ו/או שהגישה אליו נחסמה, גם אם יתברר בסופו של דבר כי הוסר ו/או לא הועלה ו/או שונה ו/או נערך תוכן משתמש שאינו פוגע או מפר.

13.9 תוכן משתמש עשוי להיות חשוף לכל משתמש ועשוי להיות פתוח לשימושים של משתמשים נוספים למשתמש אשר העלה אותו לאתר. המשתמש מסכים כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה משפטית או אחרת כלפי המפעילה בהקשר זה.

13.10 המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את המפעילה בגין כל תביעה, טענה או דרישה שתוגש נגדה, בקשר לתכנים אשר הועלו על ידו לאתר

13.11 מובהר בזאת כי בכל מקרה בו התווסף תוכן משתמש לאתר, ומי מהמשתמשים חושב שאינו עומד בקנה אחד עם החוק או עם אופי האתר, ניתן לפנות אל המפעילה באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית מסמך זה ולהודיע על כך.

 

 1. אבטחה

14.1 המפעילה נוקטת באמצעים מקובלים לשמירה על אבטחת מערכותיה. המשתמש מסכים ומצהיר כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה כלפי המפעילה בכל מקרה בו נפגעה אבטחת האתר, או כל חלק בה.

14.2 כמו כן, המשתמש מצהיר ומתחייב כי לא יעשה כל שימוש שיפגע באבטחה ו/או בשלמות מערכותיו של המפעילה, לרבות העמסה או הכבדה על שרתי המפעילה בכל צורה שהיא.

 

 1. אחריות המפעילה

15.1 יובהר כי האתר נועד במטרה ליתן שירותים למשתמשים, לרבות הזמנת ציוד ו/או שירותים המופיעים באתר והניתנים על ידי המפעילה ו/או מי מטעמה ו/או מי הקשור אליה. המפעילה ו/או מי מטעמה ו/או מי הקשור אליה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל הזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי מכל מין וסוג שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רישום ו/או הזמנה ו/או אי יכולת לבצע הזמנה ו/או מסירת פרט כלשהו מכל מין וסוג בכל הקשור לשימוש או אי שימוש באתר.

15.2 המפעילה ו/או מי מטעמה ו/או מי הקשור אליה לא יהיו אחראים לכל נזק כספי או אחר ולכל הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו.

15.3 המפעילה ו/או מי מטעמה ו/או מי הקשור אליה לא יהיו אחראים כלפי המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או מי הקשור אליל בכל הקשור למעשה ו/או מחדש ו/או רשלנות ו/או טעות ו/או פעולה מכוונת של המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או מי עבורו בכל הקשור לביצוע הזמנה המתבצעת בכל אמצעי ללא הסכמת בעליו, הזמנה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופוס, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד שלישי לצורך קצירת נתונים ו/או קבלת פרטים אישיים מכל מין וסוג ו/או כל פרט אחר ובין היתר אך לא רק, פרטים אישים, סיסמאות, פרטי אשראי וכל פרט אחר מכל מין וסוג. 

15.4 המשתמש פוטר את המפעילה ו/או מי מטעמה ו/או מי הקשור אליה מכל נזק מכל סוג שייגרם לו ו/או למי מטעמו כתוצאה מתקלה מכל מין ו/או סוג באתר בין אם נגרמה ממחדל ו/או מרשלנות של צד שלישי ובין אם לאו. 

15.5 בכל מקרה גם אם תחול על המפעילה ו/או מי מטעמה ו/או מי בקשר עימה אחריות כלשהי, אזי אחריות זו בכל מקרה ובכל נזק מכל מין וסוג מוגבלת להחזר סכום ההזמנה למשתמש כפי ששולם על ידו באמצעות אמצעי התשלום ברכישה הספציפית ובתנאי שסכום זה התקבל בחשבון הבנק של המפעילה.

15.6 המשתמש נותן הסכמתו לכך שהמפעילה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית לנקוט בכל פעולה כדי להגן על האתר, השירותים ומערכות המחשוב שלו, גם אם פעולות אלו עלולות, עקב קשיים טכנולוגיים, לחסום או לעכב שימוש לגיטימי באתר.

15.7 הגולש מודע ומסכים לכך כי ייתכנו עיכובים ו/או תקלות ו/או שינויים באתר ו/או בגלישה לאתר עקב נסיבות חיצוניות אשר אינן תלויות במפעילה ולא יהיו לו בשל כך טענות מכל מין וסוג.

15.8 המפעילה אינה מציגה מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות, תקינות, העדר טעויות ודייקנות האתר ותכניו, לכל מטרה שהיא, וכן לגבי היעדר וירוסים, רכיבים מזיקים אחרים בהם, או העדרן של תקלות טכניות באתר ו/או במערכות המחשוב של המפעילה.

15.9 המפעילה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו על ידי נסיבות מעבר לשליטתה, ובכלל זאת, כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, מחסור במקורות סבירים לאספקה של מוצר או שירות, מעשה או מחדל של ספק תקשורת כלשהו או מגבלות שהוטלו על ידו, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת, מגבלות צבאיות או ביטחוניות, אמצעים למניעת הונאה, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים (לרבות "האקרים") או נסיבות אחרות שאינן בשליטת המפעילה.

15.10 המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי הגלישה לאתר ושימוש במלוא או חלק מהמוצרים או שירותים הכלולים בו תלויה בגורמים טכנולוגיים שאינם תמיד בשליטת המפעילה, כמו זמינות ותקינות של רשת האינטרנט ורשתות תקשורת אחרות וכן ציוד הקצה שברשותו. לפיכך, לא יהיה רשאי להעלות כלפי המפעילה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה משפטית או אחרת בכל הנוגע לאובדן, הוצאה, עוגמת נפש, נזק (מכל מין וסוג שהוא, לרבות, אך לא רק נזק גוף) או הפסד, ישירים או עקיפים, בגין כל טעות, תקלה, פגיעה באיכות או כשל בהעברת השירותים, ככל שטעות, תקלה או כשל כאמור נובעים, במישרין או בעקיפין, מתקלה, כשל וכיו"ב בגורמים טכנולוגיים שאינם בשליטת המפעילה.

15.11 האמור בתקנון זה בא להוסיף ואינו גורע ו/או פוגע מכל חסינות, הגנה הגבלה ו/או פטור מאחריות המוענקים למפעילה ו/או אשר יוענקו לה בעתיד על-פי כל דין.

 

 1. אחריות המשתמש

16.1 המשתמש מסכים להשתמש באתר רק למטרות שלשמן נועד.

16.2 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתמש מתחייב כי לא יעשה שימשו בנתונים ו/או כל מידע אחר הכלול באתר כל שימוש אינו בהתאם לתנאי התקנון ולא ינצל את האתר לשליחה לצד ג' דרך האתר או באמצעות מידע שקיבל מהאתר כל חומר בעל אופי מסחרי ו/או פרסומי ו/או המפר זכות של מאן דהוא ו/או בעל אופי מיני או פורנוגרפי ו/או תוכן שפרסומו אסור על פי הוראות כל דין ו/או כל תוכן טורדני, פוגעני, מאיים או גזעני ו/או כל מידע שיש בו כדי להטעות צד ג' כלשהו ו/או המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט ו/או כל תכנת מחשב, יישום או קוד מחשב הכוללים וירוסים ו/או תכנת ריגול מכל סוג.

16.3 המשתמש יפצה את המפעילה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, כולל שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או פוגע באתר ו/או עקב בהפרת תנאי שימוש אלה על ידו ו/או על ידי מי מטעמו.

16.4 מבלי לגרוע ו/או לפגוע מכלליות האמור לעיל, המפעילה תהא רשאית להפסיק את השימוש שעושה משתמש באתר, אם לא יעמוד באלו מתנאי הסכם זה. כמו כן, יהיה על הגולש לשפות את המפעילה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, לרבות ומבלי למצות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה. כמו כן, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילותו של גולש באתר, במידה והתעורר חשד לשימוש באתר שלא למטרה לשמה הוא מיועד.

מדיניות פרטיות

 

א׳ כללי

17.1 המפעילה מכבדת את פרטיותם של המשתמשים באתר, ובהתאם מטרת התנאים המפורטים הינה להבהיר למשתמש את האופן בו עושה שימשו המפעילה במידע אשר כל משתמש מוסר לה בעת השימוש ו/או נאסף על ידי המפעילה כפועל יוצא מהשימוש של המשתמש באתר

17.2 מדיניות הפרטיות של האתר המפורטת כאן, מהווה חלק בלתי-נפרד מתנאי השימוש. באחריות המשתמש לבדוק ולוודא מראש את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות, כתנאי לכל שימוש באתר. נוסחה המעודכן של מדיניות הפרטיות הוא הקובע, והיא עשויה להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה, או כפועל יוצא משינוי מדיניות משפטית ו/או שינוי טכנולוגי ו/או עסקי ו/או רגולטורי.

17.3 כל שינוי שכזה אינו מחייב הודעה מראש, אך השינוי יעודכן במדיניות הפרטיות ויפורסם באתר. כל שימוש לאחר ביצוע אותו שינוי מהווה הסכמה של המשתמש לשינוי. בהתאם המפעילה ממליצה כי המשתמש יעיין ויקרא את תנאי השימוש מפעם לפעם.

17.4 המשתמש מצהיר ומסכים לפעול ולהתנהג בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלו ובמדיניות פרטיות זו.

ב׳ איסוף מידע

17.5 חלק מהשימושים ו/או השירותים באתר דורשים הרשמה מוקדמת. בעת ההרשמה על המשתמש למסור מידע אישי, כגון שם, כתובת, כתובת דוא"ל, טלפון וכן פרטים נוספים, שבלעדיהם לא ניתן יהיה להירשם באתר. המפעילה רשאית לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו. בכל מקרה על המשתמש אין כל חובה למסור את המידע ומסירת המידע תלויה בהסכמת המשתמש, יחד עם זאת, המפעילה מבהירה בזאת כי מסירת מידע זה מהווה תנאי הכרחי לסיום הליך ההרשמה ומשתמש שאינו מעוניין למסור הפרטים יכול שלא להשלים את ההרשמה לאתר. המשתמש מצהיר ומתחייב כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן הינו אמין, נכון ומדויק וכי ביצע את ההרשמה עבורו ולא עבור צד שלישי כלשהו, למעט במקרה בו הצד השלישי הרשה לו לעשות זאת עבורו במפורש. המפעילה מבהירה כי כל מידע שמוסר המשתמש ו/או מידע נוסף המצטבר אודותיו בעת שימושו באתר יישמר במאגר המידע של המפעילה והמפעילה מבהירה כי היא תעשה בו שימוש לצרכיה המסחריים בהתאם למדיניות הפרטיות ו/או בהתאם כל דין.

17.6 למפעילה קיים מאגר מידע רשום בו יישמרו כל הפרטים הרלוונטיים. הקמת המאגר נועדה בין היתר, לצורך ניהול מאגר הלקוחות ולצורך ניתוח הרגלי הקניה של המשתמשים על מנת להתאים מבצעים, דיוור ישיר ולצרכים שיווקיים.

17.7 המפעיל תעשה שימוש בכל הנתונים אותם היא אוספת לצורך ביצוע מחקרים, ניתוחים, סקרים והעברת מידע לצד שלישי, בין היתר, לצורך פרסונליזציה של המבצעים לאותו משתמש.

17.8 המפעילה מבהירה כי היא רשאית לאסוף מידע על המשתמש וכן לעשות שימשו במידע זה אשר נצבר על מנת לשפר, לטייב, לשנות את האתר התכנים, המוצרים והשרותים הקיימים בו וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר למצבע חדש ו/או שרות חדש אשר מתווסף לאתר.

17.9 באופן רגיל המפעילה לא תמסור את המידע לצדדים שלישים ו/או למפרסמים למרות שהיא יכולה לעשות כן והמשתמש באתר מאשר לה לעשות כן. המפעילה תעשה שימשו במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות ואף תמסור מידע לצדדים שלישים לרבות מפרסמים. ככל שיימסר מידע סטטיסטי זה לצד שלישי המידע עשוי לכלול פרטים אשר יוכלו לזהות את המשמש אישית.

17.10  המשתמש מאשר לחברה לעשות שימוש במידע לצורך המפורט בסעיף 17.9 וכל לכל שימוש אחר דרוש כגון יצירת קשר, עדכון במבצעים ו/או קבלת מבצעים ספציפיים ומתואמים אישית ו/או לצורך עדכון על שינויים כלשהם כגון תחזוקת האתר או המערכת ו/או לצורך שליחת דיוור ישיר ופרסומי למשתמש אשר יישלח אליו מהמפעילה ו/או באמצעות צד שלישי הקשור בקשר עסקי עם המפעילה בדבר מידע שיווקי ופרסומי של המפעילה ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת הסכמתו ולחדול מקבלת המידע באמצעות לחיצה על לחצן הסרה אשר יופיע בכל הודעה שתישלח למשתמש (הסרה מיידית) או באמצעות שליחת אימייל לכתובת info@loveramics.co.il (ההסרה תתבצע תוך 5 ימי עסקים מיום קבלת בקשת ההסרה).  

17.11 לצורך תפעול תקין ושוטף של האתר ובכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש, אימות פרטים, פרסונליזציה של האתר למשתמש הספציפי, אימות פרטים ואפיון מוצר מתאים כמו גם לצורך אבטחת מידע המפעילה עושה שימוש בעוגיות (cookies). המדובר בקובץ שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה רלוונטית מהמפעיל, חלק מעוגיות אלו פוקעות עם סגירת דפדפן וחלק נשמרות על הכונן הקשיח במחשב בו עושה המשתמש שימוש . העוגיות מכילות מידע סטטיסטי רלוונטי ומידע זה מוצפן והמפעילה נוקטת צעדי זהירות להבטיח שרק מחשביה יוכלו לקרוא את המידע. לכל משתמש אפשרות שלא לקבל עוגיות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן הגלישה בו הוא עושה שימוש, אך במקרה זה ייתכן שאותו משתמש לא יוכל להנות מכל השירותים ו/או התכונות הקיימות באתר.

ג׳ אתרי צד שלישי משואות רשת ומסירת מידע

17.12 במסגרת פעולתו התקינה של האתר, ייתכנו בו רכיבים המגיעים מצדדים שלישיים. רכיבים אלה יכולים להיות אלמנטים בולטים או משואות רשת (Web Beacons). מובהר ומודגש בזאת כי במסגרת עבודתו התקינה של האתר, בכל משיכה כזאת של מידע מאתרים של צדדים שלישיים מועבר מידע אוטומטית בין הדפדפן של הגולש לאתר של הצד השלישי. מידע אוטומטי זה אינו כולל מידע מזהה אישי, וכולל את הנתונים האוטומטיים העוברים דרך פרוטוקול התקשורת של האינטרנט.

17.13 מידע זה מועבר אוטומטית, ואין למפעילה או לאתר כל אחריות לגביו, או לכל שימוש בו על-ידי צדדים שלישיים. הגם שמידע זה עובר עצמאית דרך המשתמש, ייתכנו מצבים בהם המידע עובר אוטומטית גם דרך שרתי המפעילה, במסגרת פעולת גלישה תקינה. גם לגבי מידע זה או לכל שימוש בו על-ידי צדדים 17.14 שלישיים אין ולא תהיה למפעילה או לאתר כל אחריות.

המפעילה מתחייבת לנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת למנוע העברת פרטים אישים מזהים של משתמש או לעשות שימוש בפרטי זהות של המשתמש לצדדיים שלישיים למעט במקרים המפורטים להלן:

17.14.1 במידה והמשתמש הסכים ו/או דרש במפורש;

17.14.2 בכל מקרה בו המשתמש הפר את תנאי השימוש ו/או פרטיות;

17.14.3 בכל מקרה בו המשתמש ביצע או ניסה לבצע בעצמו ו/או על ידי צד שלישי מטעמו פעולות המנוגדות לתנאי השימוש ו/או תנאי הפרטיות ו/או הוראת כל דין;

17.14.4 לצורך העברת הפרטים לספק תוכן ו/או צד שלישי לצורך להשלים פעולה שביצע המשתמש באתר;

17.14.5 במסגרת שיתופי פעולה עם חברות /או צדדים שלישים הקשורים בצורה עסקית ו/או חוזית עם המפעילה;

17.14.6 במידה והמפעילה מקבלת צו שיפוטי המורה לה למסור מידע לצד שלישי כלשהו;

17.14.7 במדיה ותצוץ טענה ו/או מחלוקת ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או הליכים משפטיים בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין המפעילה ו/או מי מטעמה ו/או מי הקשור אליה;

17.14.8 בכל מקרה בו המפעילה תסבור לפי שיקול דעתה, כי מסירת מידע זה דרושה לצורך מניעת נזק חמור לרכוש ו/או גוף ו/או משמש ו/או צד שלישי או בכל מקרה למניעת נזק חמור אחר;

17.14.9 בכל מקרה בו המפעילה נרכשה ו/או המחתה פעילות, כולה או חלקה לצד שלישי ובלבד שהצד השלישי יקבל עליו את כל הוראות מדיניות הפרטיות ולא יעשה בה שינוי טרם הודעה למשתמש.

 

ד׳ אבטחת מידע שנאסף

17.15 המפעילה עושה ותעשה כל פעולה סבירה להגן על פרטיות וסודיות הנתונים שנמסרים על ידי המשתמשים השונים, תוך נקיטת אמצעי הזהירות המקובלים בתחום ושימוש בטכנולוגיות אבטחה בהתאם לייעוץ אותו היא מקבלת ממומחים בתחום. נוסף בהתקשרויות עם צדדים שלישיים דואגת המפעילה לוודא כי אותם צדדים שלישים ו/או קבלני משנה עומדים בתקני האבטחה הדרושים ופרוטוקולים ידועים על מנת למנוע ולסכל פגיעה וחשיפה של נתונים של המשתמשים, אך מטיבם של דברים, אין היא יכולה למנוע שיבושים ו/או חדירות ולסכל פגיעה אפשרית בפרטיות באופן מוחלט.

17.16 המפעילה עושה כל שיכולה ונעזרת בטכנולוגיות הגנה מתקדמות על מנת לאבטח את האתר והתקשורת דרכו וכן את המידע המצוי בו ו/או בכל מקורם אחר כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס ו/או גישה על ידי אנשים בלתי מורשים ו/או חדירה על ידי האקרים, והכל באמצעות שיטות הצפנה הידועות ומקובלות בתחום המתעדכנות ומשתפרות מפעם לפעם, בהתאם לעדכונים ששולחים יצרני האמצעים ו/או מי מטעמם.

17.17 המפעילה מבהירה כי כל העברה של פרטי אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן בהתאם לתקנים המחמירים ובהתאם לדרישות, בין היתר, של חברות האשראי והכל בהתאם לתקנים בינלאומיים ידועים.

17.18 למרות כל האמור לעיל מבהירה המפעילה כי קיימים מקרים שאינם בשליטתה, או שנובעים מכח עליון, ובהתאם היא לא מתחייבת שהאתר יתנהל כסדרו ללא כל הפרעה ו/או שהנתונים ו/או המידע שנאסף ו/או נמסר יהיו באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה של גורם לא מורשה ועל כן החברה אל תישא באחריות בגין נזק ו/או אובדן , ישיר או עדיף מכל סוג שהוא שנגרם כתוצאה מכך ולרבות כל פגיעה בפרטיות כפי שמוגדרת בחוק הגנת הפרטיות ו/או בכל חיקוק אחר.

ה׳ עיון ותיקון מידע שנאסף

17.19 בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות כל משתמש ו/או מי מטעמו רשאים לפנות ולבקש לעיין במידע הקשור אליו ואשר נמצא במאגרי המידע של המפעילה ואף לפנות ולבקש לתקן מידע כלשהו אום אינו נכון, שלם ומדויק.

17.20 בכדי לממש זכות חוקית זו נדרש כל משתמש הרוצה ו/או מעוניין לשאול שאלה לקבל הבהרה או לשנות מידע רלוונטי אודותיו לפנות אל המפעילה בכתובת הדוא"ל info@loveramics.co.il או, לחילופין, לשלוח מכתב בדואר רשום לכתובת "קרמה פלוס סוכנויות קפה בע״מ, הירמוך 1, יבנה" והמפעילה תעשה את מירב המאמצים הסבירים להשיב בלוח זמנים סביר. מובהר כי בכל פניה יש לשלוח את מלוא הפרטים הדרושים וכן פרטים עדכניים ליצירת קשר, כגון כתובת ו/או כתובת אלקטרונית.

 

סליקה

18.1 במסגרת פעולתו התקינה של האתר לאפשר למשתמשים לרכוש שירותים שונים, לרבות מנוי לאתר והשירותים כהגדרתם לעיל, עשוי המשתמש להיות מופנה לאתרים של צדדים שלישיים, כגון אתר PayPal, לצורך ביצוע ההזמנה והתשלום בגינה (להלן: "ספקי הסליקה"), אשר מספקים למפעיל שירותי סליקה. פרטי אמצעי התשלום מוזנים בעת שהמשתמש הועבר אל אתרי ספקי הסליקה לצורך ביצוע הסליקה. המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע לכך, ובנוסף כי הוא מסכים כי אותם צדדים שלישיים יבצעו עבורו את הסליקה.

18.2 לצורך ביצוע הסליקה, יתבקש המשתמש למסור פרטים אישיים שלו ושל כרטיס האשראי שלו. פרטים אלה נדרשים על-ידי חברות האשראי ולפי כל דין. פרטים אלה, כולל פרטי העסקה, ככל שיישמרו, על-ידי המפעילה יישמרו בהתאם לחובותיה לפי כל דין. משך זמן שמירת הארכיב על-ידי המפעילה, או מי מטעמה, יהיה לפי ובהתאם להוראות כל דין.

18.3 המפעילה אינו אחראית על פעילותם התקינה של אתרי ספקי הסליקה ושירות הסליקה בפועל. מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל המפעילה לא תהא אחראית ולא תחוב בכל חובה בגין טעות, תקלה, שגיאה וכיו"ב אשר תבוצע, ככל שתבוצע, על ידי ספקי הגלישה.

18.4 יודגש ויובהר כי תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות אינם חלים על כל אתר של צד ג' כלשהו.

 

 1. כללי

19.1 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תנאי שימוש אלה לבין פרסומים ו/או מצגים אחרים בדבר המפעילה ו/או האתר, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא ומכל מועד שהוא, תגברנה הוראות תנאי שימוש אלה לכל דבר ועניין.

19.2 החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.

19.3 למען הסר ספק, הרשמה ו/או שימוש באתר באמצעות פרטים ושם משתמש של אתרים חיצוניים (כדוגמת רשתות חברתיות) כפופה גם לתנאי השימוש של אתרים אלה.

19.4 על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

19.5 לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב תהא סמכות שיפוט בלעדית וייחודית לדון בכל מחלוקת הנובעת מתקנון זה ו/או הנוגעת אליו ו/או הנוגעת למפעילה ו/או לאתר.

19.6 לבירורים ושאלות ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת info@loveramics.co.il וייעשו מירב המאמצים להשיב לכל בירור ו/או שאלה.